راه‌های پیشگیری از کرونا پس از دریافت واکسن

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان این‌که واکسـن کوویـد ۱۹ بـه میـزان بالایی از ابتلا بـه بیماری کرونا پیشـگیری می‌کنـد، افزود: با این حال باید تـا مدتی بعد از دریافت واکسن، اصـول فاصله گـذاری اجتماعی رعایت شود.

 

دکتر عباسعلی درستی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: تمامی واکسـن‌هـای کرونای موجـود در کشـور، بایـد در دو نوبت تزریـق شـوند که فاصله دو نوبـت تزریق هـم معمولا بین چهـار هفته تا سه ماه اسـت. پس تـا زمان دریافت هـر دو نوبـت واکسن، بدن در برابر بیماری چندان مقـاوم نخواهد بود.

 

وی افزود: وقتی واکسـن وارد بدن می‌شـود، سیسـتم ایمنـی را تحریک می‌کنـد و سپس با تحریک و واکنـش سیسـتم ایمنی، مقاومـت بدن در مقابل ویـروس کرونا افزایـش می‌یابد. بـرای این‌کـه ایـن واکنش به طـور کامـل در بـدن ایجاد شـود هم باید حداقل دو هفتـه از نوبـت دوم تزریـق گذشـته باشـد.

 

وی متذکر شد: تـا دو هفته پـس از دریافت نوبت دوم واکسـن باید همـه اصول فاصله گـذاری اجتماعی، زدن ماسـک، شسـتن دسـت و … به طـور کامل رعایت شود. البته اثربخشـی واکسـن بـرای جلوگیـری از بیمـاری ۱۰۰ درصد نیسـت، یعنـی فـردی که واکسـن دریافت کرده هـم ممکن اسـت به بیمـاری کرونـا مبتلا شود و آن را بـه دیگران انتقـال دهد.

 

درستی با بیان این‌که احتمال بیماری شـدید و مرگ در افراد واکسـن زده بسـیار کمتـر از دیگران اسـت، گفت: هر چـه تعداد افرادی که واکسـن می‌زنند بیشـتر شـود، مقاومـت جامعـه در برابـر ویـروس کرونـا افزایـش خواهد یافت.

 

وی در خصوص خطرات و عوارض واکسن کرونا نیز اظهار کرد: تمامی واکسن‌ها با روش‌های پیچیده علمی و نظارت‌های دقیق تولید شده و در مطالعه‌های بالینی، بی خطری و اثربخشی آن‌ها دقیقا بررسی می‌شود که بر این اساس میزان خطر و عوارض برای گیرندگان به کمترین میزان خود می‌رسد.

 

وی افزود: فواید واکسیناسیون کرونای در حفظ سلامت، صدها برابر بیشتر از عوارض احتمالی آن و نیز خطر ابتلا به کووید ۱۹ است.

 

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان این‌که واکسن، سیستم ایمنی بدن انسان را تحریک می‌کند و در نتیجه می‌تواند سبب بروز برخی واکنش‌های ناخواسته و یا عوارض شود، اظهار کرد: شایع ترین عوارض پس از تزریق واکسن، علائمی چون درد، قرمزی و سفتی مختصر محل تزریق، تب، احساس خستگی، درد و کوفتگی بدن گزارش شده است که خوشبختانه این عوارض معمولا زودگذر هستند و خودبخود بهبود پیدا می‌کنند، با این حال در موارد بسیار نادر هم ممکن است برخی مشکلات و علائم، شدیدتر دیده شوند و تعدادی از آن‌ها به دلیل واکسن باشند.

 

وی افزود: اگـــر افراد پـــس از تزریـــق واکســـن کوویـــد ۱۹ بـــه علائم موضعـــی یـــا تـــب و بـــدن درد شـــدید دچـــار شده و یـــا اگـــر ایـــن عـــوارض بیشـــتر از سه روز ادامـــه یابد، باید حتمـــا بـــه پزشـــک و یـــا پایگاه‌هـــای واکسیناســـیون مراجعـــه کنند.

 

وی ادامه داد: بازرسان مراکز بهداشت و یـــا پایـــگاه‌های واکسیناســـیون، آمـــاده پاســـخگویی بـــه ســـوالات و ارائـــه راهنمایی‌هـــا و خدمـــات لازم هســـتند؛ هم‌چنین افراد می‌توانند در صـــورت رویارویـــی بـــا عـــوارض جانبـــی، آن‌هـــا را در بخـــش ثبـــت عـــوارض جانبـــی ســـامانهsalamat.gov.ir یادداشت کنند.

منبع خبرگزاری ایسنا

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *